GENEL KİRALAMA KOŞULLARI

OPERATÖRLÜ İŞ EKİPMANI KİRALAMA GENEL KOŞULLARI

Madde 1 – Genel

1-1 Operatörlü şirket ekipmanlarının kiralanmasına ilişkin meslekler arası genel koşullar, kullanıcıları (FFB, FNTP) ve kiralama uzmanlarını (DLR) bir araya getiren özel bir komisyon tarafından hazırlanmıştır.

1-2 Bu genel koşulların bağlayıcı olabilmesi için kira sözleşmesinde açıkça belirtilmesi gerekir.

Sözleşme tarafları, kira sözleşmesinin özel koşullarında belirli konuları düzenleyecektir.

1-3 Kira sözleşmesinin özel koşulları en azından şunları belirtmelidir:

– Kiralanan ekipmanın tanımı ve kimliği,

– kullanım yeri ve kiralama süresinin başlangıç tarihi,

– taşıma koşulları,

– tarife koşulları.

Ayrıca şunları da gösterebilirler :

– kiralamanın öngörülebilir süresi,

– kullanılabilirlik koşulları.

1-4 Kiraya veren, kiracıya yürürlükteki düzenlemelere uygun ekipman sağlar; kiralanan ekipman bir coğrafi konum belirleme sistemi ile donatılmış olabilir.

1-5 Ekipman ve operatörü birbirinden ayrılamaz. Kiraya veren tarafından sağlanan operatör usulüne uygun olarak kalifiye ve yürürlükteki metinlerin gerektirdiği yetkilere sahiptir.

Madde 2 – İstihdam yeri

2-1 Ekipman yalnızca belirtilen sahada veya sınırlı bir coğrafi alanda kullanılır.

Kiralayanın açık ve önceden onayı olmaksızın inşaat sahası veya belirtilen alan dışında herhangi bir kullanım, kira sözleşmesinin feshini haklı gösterebilir.

2-2 Kiralama süresi boyunca kiraya verene veya temsilcilerine sahaya erişim izni verilecektir. Öncelikle kendilerini gerekli kişisel koruyucu ekipmanla birlikte saha yöneticisine sunmalı ve saha yönetmeliklerine ve güvenlik talimatlarına uymalıdırlar.

Ekipmanın bakım ve idamesinden sorumlu olan bu çalışanlar, yine de kiraya verenin bağımlılığı ve sorumluluğu altında kalmaktadır.

2-3 Kiralayan, kiralanan ekipmanın sahada dolaşmasına ve/veya kamuya açık karayoluna park etmesine izin vermek için yetkili makamlar nezdinde gerekli tüm girişimlerde bulunacaktır.

2-4 Kiralayan, kiralayanın veya temsilcilerinin yararına sahaya girmek için gerekli izinleri alacaktır.

Madde 3 – Hizmetlerin sağlanması

Ekipman kullanıma sunulmadan önce sözleşme imzalanmalıdır. Bu mümkün değilse, kiralayan, kiralayan tarafından gönderilen ve kendisi tarafından imzalanmış sözleşmeyi iade etmeyi taahhüt eder.

3-1 Ekipman, aksesuarları ve normal kullanıma izin veren her şey Kiralayıcıya iyi çalışır durumda sunulur.

Kiralayan, yönetmeliklerin gerektirdiği belgeleri ve gerekli tüm teknik talimatları sağlamadığı takdirde ekipmanı reddetme hakkına sahiptir.

Ekipmanın zilyetliğinin devralınması, Madde 10-1 uyarınca ekipmanın yasal velayetini kiralayana devreder.

3-2 Ekipmanın tedarik sırasındaki durumu

Taraflardan birinin talebi üzerine çelişkili bir rapor, malzemenin normal amacını yerine getiremediğini ortaya koyarsa, söz konusu malzemenin siparişe uygun olmadığı kabul edilecektir.

Kiralayanın teslimat sırasında hazır bulunmaması halinde, kiralayan, teslimatı takip eden yarım gün içinde yazılı çekincelerini, görünürdeki kusurları ve/veya siparişe uygunsuzlukları kiralayana bildirmelidir. Bu tür çekincelerin bulunmaması halinde, ekipmanın uygun ve mükemmel çalışır durumda olduğu kabul edilir.

3-3 Operatör yalnızca kiralanan ekipmanın işletimi ve bakımı bağlamında hareket edecektir.

3-4 Kullanılabilirlik tarihi

Kira sözleşmesi, tarafların tercihine bağlı olarak, bir teslim veya tahsil tarihi öngörebilir. Teslimatı veya tahsilatı yapmaktan sorumlu olan taraf, diğer tarafa varışına ilişkin makul bir bildirimde bulunmalıdır.

Madde 4 – Kira sözleşmesinin süresi

4-1 Kiralama süresi, kiralanan ekipmanın, aksesuarlarının ve operatörün Madde 3’te tanımlanan koşullar altında kiralayanın kullanımına sunulduğu gün başlar. Kiralanan ekipman ve aksesuarlarının Madde 14’te tanımlanan koşullar altında kiralayana iade edildiği gün sona erer. Bu tarihler kira sözleşmesinde belirtilmiştir.

4-2 Kiralamanın başlangıç tarihinden itibaren öngörülebilir süresi herhangi bir zaman birimiyle ifade edilebilir. Bu süredeki herhangi bir değişiklik taraflar arasında yeniden kararlaştırılmalıdır.

4-3 Kira süresinin kesin olarak belirlenmesinin mümkün olmaması halinde, kira sözleşmesi kesin bir süre olmaksızın da akdedilebilir. Bu durumda, ekipmanın iade edilmesi veya geri alınması için bildirim süreleri Madde 14’te belirtilmiştir.

4-4 Kiralama süresini kesintiye uğratabilecek ekipmanla ilgili olaylar Madde 9’da ele alınmaktadır.

4-5 Sürücü personelin çalışma süresi, kiralayan ve kiracının, personelin çalışmasını kiracının çalışma saatleri çerçevesinde ve çalışma saatleri ve sürüş süresine ilişkin düzenlemelere uygun olarak organize etmesini sağlayacak şekilde kararlaştırılır. Kiraya verenin önceden onayı olmadan başlangıçta kararlaştırılan programda hiçbir değişiklik yapılamaz. Bunun yapılmaması kiralayanın sorumluluğuna yol açacaktır.

4-6 Kiraya veren, operatörün arızalanması durumunda mümkün olan en kısa sürede yenisini sağlamayı taahhüt eder. Kira sözleşmesi, pozisyon yeniden doldurulana kadar askıya alınır.

Madde 5 – Kullanım koşulları

5-1 Kullanım şekli

5-1-1 Kiralayan, kiralanan ekipmanın özel kullanım koşullarını kiralayana bildirmelidir, böylece hem geçerli yönetmelikler hem de üretici ve/veya kiralayan tarafından belirlenen kullanım ve güvenlik kuralları belirtilmiş olur.

5-1-2 Ekipman iyi çalışır durumda tutulmalı ve 5-1-1’de belirtilen kullanım ve güvenlik kurallarına uygun olarak kullanılmalıdır.

5-1-3 Kiralanan ekipmanı sadece kiralayanın operatörü kullanma yetkisine sahiptir. Bunun yapılmaması kiralayanın sorumluluğuna yol açacaktır.

5-1-4 Kiralayan, kiralayanın onayı olmadan ekipmanı alt kiraya veremez ve/veya ödünç veremez. Ancak kurtarma ile ilgili müdahaleler çerçevesinde kiraya veren, kiralanan ekipmanın başka şirketler tarafından kullanılmasına karşı çıkamaz. Ancak, kiracı yine de sözleşmenin yükümlülüklerine bağlıdır. Buna ek olarak, güvenlik ve sağlık koruma koordinasyonuna (SPS) tabi sahalar bağlamında, genel koordinasyon planı (PGCSPS) ekipmanın diğer şirketler tarafından kullanılmasını sağlayabilir. Kiraya veren buna itiraz edemez, ancak kiracı yine de sözleşmenin yükümlülükleriyle bağlıdır.

5-1-5 Kiracının önceden beyanına veya kiralanan ekipmanın normal kullanımına uymayan herhangi bir kullanım, kiralayana 19. Madde hükümleri uyarınca kira sözleşmesini feshetme ve ekipmanın iadesini talep etme hakkı verecektir.

5-2 Kullanım süresi

Kiralanan ekipman, özel koşullara uygun olarak, günlük 8 saatlik teorik bir süre için isteğe bağlı olarak kullanılabilir.

Herhangi bir ek kullanım, kiralayanın kiraya vereni bilgilendirmesini gerektirir ve özel koşullarda tanımlanacak ek bir ücretle sonuçlanabilir.

5-3 Geçici kullanım kesintisi

Ekipman artık kullanılmıyorsa ve buna rağmen operatör kiralayanın kullanımına sunulmuşken sahada tutuluyorsa, kiralama, Madde 9 ve 10-2-2’de öngörülen durumlar dışında, özel koşullarda belirtilen fiyat koşulları altında devam edecektir.

Madde 6 – Taşımacılık

6-1 Kiralanan ekipmanın taşınması, hem gidiş hem de dönüş yolculuğunda, bunu yapan veya yaptıran tarafın sorumluluğu altında gerçekleştirilecektir.

6-2 Taşımanın yapılmasına neden olan taraf, taşıyıcıya karşı her türlü rücu hakkını kullanacaktır. Bu nedenle, hem ekipmanın neden olduğu hasar hem de ekipmanın neden olduğu hasar olmak üzere tüm risklerin taşıyıcı tarafından yeterli sigorta kapsamında olup olmadığını kontrol etmek ve bu yapılmadığı takdirde kiralanan ekipmanı sigortalamak için gerekli tüm önlemleri almak bu tarafın sorumluluğundadır.

6-3 Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, kiralanan ekipmanın hem gidiş hem de dönüş yolculuklarında nakliye masrafları kiralayan tarafından karşılanacaktır. Nakliyenin üçüncü bir tarafça gerçekleştirilmesi halinde, ödemenin gerçekten yapıldığını kanıtlamak nakliyeyi yaptıran tarafın sorumluluğundadır. Eğer durum böyle değilse, kiraya veren ve kiracı arasındaki hesaplar buna göre yeniden düzenlenecektir

6-4 Yükleme ve/veya boşaltma ve/veya emniyete alma sorumluluğu yükleme ve/veya boşaltma ve/veya emniyete alma işlemini gerçekleştiren kişi veya kişilere aittir. Kiralanan ekipmanı yüklemekten ve/veya boşaltmaktan sorumlu kişi, gerekirse, işvereninden bu ekipman için bir ehliyete sahip olmalıdır.

6-5 Her durumda, ekipmanın varışında bir talep kaydedildiğinde, alıcı derhal taşıyıcıya yasal rezervasyonları yapmalı ve diğer tarafı bilgilendirmelidir, böylece koruyucu önlemler gecikmeden alınabilir ve sigorta şirketlerine talep beyanları belirlenen zaman sınırları içinde yapılabilir.

6-6 Ekipmanın teslim ve teslim alma yeri, kiraya verenin sorumlu olduğu durumlarda sözleşmede belirtilen yerdir.

Madde 7 – Kurulum, montaj, demontaj.

7-1 Kurulum, montaj ve demontaj (bu işlemler gerekli olduğunda) bunları yapan veya yaptıran kişinin sorumluluğu altında yapılmalıdır.

7-2 Uygulama koşulları (son tarih, fiyat, vb.) özel koşullarda belirtilmiştir.

7-3 Kurulum, montaj ve demontaj, Madde 4’te tanımlandığı gibi kalan kiralama süresini değiştirmez.

Madde 8 – Ekipmanın bakımı

8-1 Kiralayan veya operatör, kiralayan tarafından önerilen malzemeleri kullanarak tüm rutin bakım, temizlik, kontrol ve doldurma işlemlerini (yağlama, yakıt, yağlar, antifriz, lastik basıncı ve durumu, vb.

8-2 Kiraya veren, aşınan parçaları çevre kurallarına uygun olarak değiştirmekle yükümlüdür.

8-3 Kiralayan, kiraya verene bu işlemleri gerçekleştirmesi için erişilebilir bir yerde yeterli zaman tanıyacaktır. Müdahalelerin tarihleri ve süreleri üzerinde anlaşmaya varılır. Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, masrafları kiralayana ait olmak üzere ekipmanın bakımı için gereken süre, Madde 4’te tanımlandığı gibi kira süresinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 9 – Arızalar. Onarımlar

9-1 İşletmeci, kiralama süresi boyunca ekipmanı hareketsiz bırakan bir arıza durumunda kiralayanı uygun gördüğü herhangi bir yolla derhal bilgilendirecektir.

9-2 Kiraya veren bilgilendirilir bilgilendirilmez, ekipman hareketsiz kaldığı sürece sözleşme ödeme açısından askıya alınır, ancak Madde 10-1’de belirtilenler hariç olmak üzere diğer tüm yükümlülükler açısından yürürlükte kalmaya devam eder.

9-3 Ancak, üç saat veya daha az süren arızalar, Madde 4’te tanımlandığı şekilde kalacak olan sözleşme koşullarını değiştirmeyecektir.

9-4 Kiralayan, özel koşullarda özellikle belirtilmediği sürece, ekipmanın kiralayana bilgi verildikten sonraki bir iş günü içinde değiştirilmemesi halinde sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Fesih, ekipmanın iadesine tabidir.

9-5 Kiralayanın önceden yazılı izni olmadan kiracı tarafından hiçbir onarım yapılamaz.

Madde 10 – Tarafların yükümlülükleri ve sorumlulukları

10-1 Kiralayan, tedarik süresi boyunca kiralanan ekipmanın yasal muhafazasına sahiptir; nakliye ile ilgili hükümlere tabi olarak bundan sorumludur. Kiralayan, ekipmanın muhafazasından kurtulur:

– onarımın kiraya verenin inisiyatifiyle gerçekleştirildiği durumlarda onarım süresi boyunca

– hırsızlık durumunda, yetkili makamlara şikayette bulunulduğu gün. Kiralayan, şikayeti kiralayana iletmekle yükümlüdür.

– Kayıp durumunda, kiralayan tarafından kiraya verene yapılan beyanın yapıldığı gün.

Kiralayan, kiralanan ekipmanın kullanımından ve ekipmanla ilgili tüm hususların dikkate alınmasından sorumludur:

– toprağın ve alt toprağın doğası,

– kamu alanını yöneten kurallar,

– çevrenin.

Kiralayan, ekipmanın kurulduğu ve taşındığı alanda güvenliği sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Bu olmalı

özellikle boruları, mahzenleri, galerileri, tesisatları ve elektrik hatlarını vb. ve genel olarak ekipmanı kullanırken risk oluşturabilecek tüm unsurları kaldırmış veya işaretlemiş olmak

Ancak, kiraya veren veya vekili, bunlardan birinin kusurlu olması durumunda sorumlu tutulabilir.

10-2 Kiralanan ekipman sahada hazır hale getirilir getirilmez, operatör tarafından yürütülen işin yürütülme koşullarından kiralayan sorumludur.

Kiracı

– Ekipman ve saha faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak için operatöre talimatlar ve yönlendirmeler verme sorumluluğunu üstlenir.

– operatörün kabulü ve özel eğitiminin yanı sıra, gerekli görmesi halinde, kiraya veren tarafından sağlanan eğitimi tamamlayıcı nitelikteki güvenlik bilgilerini organize eder

– operatörün ve çalışma sahasındaki ekipmanın güvenliğini sağlar

– kendi personeli için olduğu gibi vestiyer, yemek ve araç gereçleri için de yeterli tesisler sağlar.

10-2-1 Kiraya veren, sürüş operasyonlarının kontrolünü üstlenecek ve bu operasyonlar için uygun, nitelikli ve eğitimli bir operatöre emanet edecektir.

Bu nedenle operatör,

– ekipmanın yapılacak işi gerçekleştirme kabiliyetini değerlendirir,

– sadece kiralanan ekipmanla veya güvenlik yönetmelikleriyle uyumlu görevleri yerine getirir.

Bir sorun olması halinde, operatör derhal kiraya vereni bilgilendirir. İkincisi, kiracı ile anlaşarak gerekli tüm düzenlemeleri yapacaktır.

Operatör ayrıca :

– Doğru bir tutum ve kıyafete sahip olun,

– Madde 4.2’de tanımlanan zaman çizelgelerine uyun,

– Sahada yürürlükte olan sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uyun. İşletmecinin ödemesi tamamen kiraya verenin sorumluluğundadır.

10-2-2 Operatör herhangi bir nedenle müdahale ettiği işi yapamazsa, kiralayan bu işi derhal durduracak ve kiraya verene derhal haber verecektir. Bu durumda kira süresi, kiralayanın kiracı tarafından bilgilendirildiği anda kesilir. Kiraya veren 24 saat içinde operatörü değiştiremezse, kiracı Madde 19 uyarınca sözleşmeyi feshedebilir.

10-2-3 Kiraya veren, işletmecisinin tesislere ve görünür işlere verdiği zarardan sorumlu olacaktır. Bir hak talebinde bulunulması halinde, kiralayan en geç 48 saat içinde kiraya verene hitaben herhangi bir yazılı yolla beyanda bulunmalıdır.

10-2-4 Bir operatörle birlikte kiralanan ekipman, kiralayanın ve operatörünün tüm sorumluluğu altında kamuya açık karayolunda dolaşacaktır.

10-3 Kiralayan, kiralanan ekipmandaki gizli kusurların veya ekipmanı amaçlanan kullanım için uygunsuz hale getiren gizli aşınma ve yıpranmanın zararlı sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Madde 11 – Üçüncü şahıslara verilen zararlar (“hukuki sorumluluk” sigortası)

11-1 Motorlu Kara Araçları (MLV) :

Kiraya verenin yükümlülükleri :

Kiralanan ekipman 24 Nisan 1972 tarihli ve 72/166/EEC sayılı Avrupa Direktifi ve Karayolları Kanunu’nun L. 110-1 Maddesi anlamında bir VTAM ise, kiralayanın Sigorta Kanunu’nun L. 211-1 ve devamı Maddeleri uyarınca bir kasko sigortası sözleşmesi yapmış olması gerekir. Bu sözleşme, kiralanan ekipmanın bir trafik kazasına karışması durumunda üçüncü şahıslara verdiği zararı kapsar. Kiraya veren, ilk talebinde kiracıya mevcut sigorta sertifikasının bir fotokopisini vermelidir.

Kiracının yükümlülükleri :

Kiralayan, aracın neden olduğu veya aracın karıştığı herhangi bir kazayı, kiralayanın beş gün içinde sigortacısından talepte bulunabilmesi için, 48 saat içinde, iadeli taahhütlü mektupla kiralayana bildirmeyi taahhüt eder. Kiralayan, geç bildirimin veya bildirimde bulunmamanın sonuçlarından sorumlu olmaya devam eder. Kiralayan tarafından yaptırılan motorlu taşıt sorumluluk sigortası, kiracıyı, özellikle kiralanan VTAM’ların trafik kazasına karışmadığı durumlarda üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılamak için “Kurumsal Sivil Sorumluluk” sigortası yaptırmaktan muaf tutmaz.

11-2 Diğer malzemeler :

Kiralayan ve kiraya veren, her biri kendi sorumluluğunda olmak üzere, kiralanan ekipmanın üçüncü şahıslara verdiği zararlar için bir “Kurumsal Sivil Sorumluluk” sigortası kapsamına girmelidir. Kiralayan, talepte bulunurken aşağıdaki Madde 12-1 hükümlerine uyacaktır

Madde 12 – Kiralanan ekipmanın hasar görmesi (Sigorta “makine arızası, yangın, hırsızlık…”)

12-1 Hasar durumunda kiraya veren, kiracıyı 5 iş günü içinde yapılması gereken dostane ve çelişkili bir rapor hazırlamaya davet eder.

Bir kaza veya başka bir hasar durumunda, kiralayan şunları taahhüt eder:

1) Kiraya verenin veya sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için tüm uygun önlemleri alın,

2) Kiralayanı (sözleşmeyi düzenleyen acente) 48 saat içinde herhangi bir yazılı araçla kazanın koşullarını, tarihini, saatini ve yerini, ekipmanın ve ilgili üçüncü tarafların kimliğini belirterek bilgilendirmek

3) kişisel yaralanma, hırsızlık veya vandalizmden kaynaklanan bir hasar içeren bir kaza durumunda, 48 saat içinde polis yetkililerine bir açıklama yapmak

4) Tespit edilen tüm belgelerin (polis raporu, jandarma raporu, icra memuru raporu, vb.) asıllarını iki gün içinde kiralayana göndermek.

Aksi takdirde, Kiralayan aşağıdaki Madde 12-4 uyarınca taahhüt etmiş olduğu garantileri kaybetmekle yükümlü olacaktır.

Kira sözleşmesi, kiracıdan hasar raporunun alındığı gün sona erer.

12-2 Kiralayan, kiralanan ekipmana gelebilecek hasarlara karşı sorumluluğunu üç farklı şekilde karşılayabilir:

12-2.1 Kiralanan ekipmanı kapsayan bir sigorta yaptırarak.

Bu sigorta söz konusu ekipmana özel olabileceği gibi yıllık da olabilir ve kiralayanın kiraladığı tüm ekipmanı kapsayabilir. En geç kiralanan ekipmanın kullanıma sunulduğu gün çıkarılmalı ve bu kiralama sözleşmesi süresince muhafaza edilmelidir.

Kiralayan, kiraya vereni bu tür bir sigorta teminatının varlığı konusunda bilgilendirmelidir. Kiralayan, yılın başında veya en geç ekipman kullanıma sunulduğunda, özellikle sigorta şirketi tarafından kiralayanın eline geçecek tazminatı ödeme taahhüdünü, yaptığı sözleşmenin referanslarını, teminatların ve aşımların miktarını içeren, yapılan sözleşmeye karşılık gelen sigorta sertifikasını gönderecektir. Kiralayan tarafından yaptırılan sigorta sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir tazminat limiti, istisnası ve aşımı, sözleşmenin taahhütleriyle ilgili olarak kiralayan için bağlayıcı olmayacaktır.

12-2.2 “Makine Arızası” teminatı için, kiraya veren ve sigortacısının ek bir ücret karşılığında rücu hakkından feragat etmesini kabul ederek (“Makine Arızası-Hırsızlık” teminatı).

Bu kiracının makine arızası ve hırsızlık teminatının koşulları aşağıdaki Madde 12-4’te belirtilmiştir.

12-2.3 Kiraya verenin kabulüne tabi olarak kendi sigortacısı olarak kalarak.

Kiraya veren tarafından kabul edilmemesi halinde, kiracı :

– veya Madde 12-2.1’de belirtilen koşullar altında kiralanan ekipmanı kapsayan sigorta yaptırmak,

– veya kiraya verenin Madde 12-2.2’de belirtilen hüküm ve koşullarını kabul eder.

12-3 Kiralayanın ekipmanı bir sigorta şirketine veya kendi fonlarından sigorta ettirmesi durumunda, kayıp değerlendirilecektir:

– Onarılabilir ekipman için: onarım miktarına göre.

– Tamir edilemeyen veya çalınan ekipman için: ikame değerinden, bir uzman tarafından veya bu mümkün değilse özel koşullarda belirlenen bir aşınma ve yıpranma katsayısı düşülerek.

Ekipmanın kiracı tarafından kiralayanın yararına tazmin edilmesi, gecikme olmaksızın, kayıp tarihindeki yeni ekipman için ikame değeri (katalog değeri) esas alınarak ve yıllık %10 aşınma ve yıpranma yüzdesi düşüldükten sonra, tavan %50 olmak üzere yapılacaktır. Bir yıldan daha eski ekipmanlar için eskime kesintisi her ay için %0,83’tür. Her durumda, kiralayan, vergiler hariç en az 400 Euro tutarında götürü tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. Kiralayan tarafından ödenen tazminat, hasarlı ekipmanın satılması sonucunu doğurmaz ve bu ekipman kiralayanın münhasır mülkü olarak kalır. Onarımın yapılıp yapılmayacağına yalnızca kiraya veren karar verir.

Kiralayan, etkinlikten sonra sigorta şirketine karşı rücu hakkını kullanacaktır.

12-4 Makinelerin kırılması – hırsızlık teminatı (tüm ekipmanlar, kayıtlı araçlar hariç)

Madde 12-2-2 uyarınca, kiraya veren, kiracıya aşağıdaki koşullarda bir rücu feragatnamesi sunacaktır:

12-4-1 Garantinin kapsamı

Normal kullanım sırasında ekipmanda meydana gelen hasarlar teminat kapsamındadır. Kiralayan, bir gecikmenin veya beyanda bulunulmamasının sonuçlarından sorumlu olmaya devam eder.

Kiracı temel koruyucu önlemleri (örneğin zincirler, kilitler, sökülmüş çeki demiri) almışsa hırsızlık teminat altındadır.

Ekipmanın kullanım saatleri dışında, garanti şu durumlarda elde edilir: ekipman kilitlenir ve kapalı bir alana park edilir ve anahtarlar ve belgeler ekipmanla birlikte bırakılmaz.

Coğrafi kapsam: Metropolitan Fransa.

12-4-2 Madde 12-4-1’deki garantiden istisnalar Madde 12-4-1’de atıfta bulunulan garanti aşağıdakiler için geçerli olmayacaktır

– Ağır ihmal veya kasıttan, üreticinin tavsiyelerine veya yürürlükteki yönetmeliklere uyulmamasından kaynaklanan hasarlar,

– kalifiye olmayan veya yetkisiz personelin neden olduğu hasarlar,

– patlamış lastikler, hortumlarda hasar, çıkarılabilir parçalar, aküler, camlar, ışıklar, belge kutusu, vb.

– tüm aşındırıcı ürünler, oksitleyici ürünler, boyalar, çimentolar ve benzer ürünlerin yanı sıra uygun olmayan yakıt kullanımından kaynaklanan hasarlar,

– Ekipman gözetimsiz ve korumasız bırakıldığında hırsızlık, ekipman kaybı,

– grafiti gibi vandalizm eylemlerinden kaynaklanan hasar …. Bu bozukluklar tekrarlandığında ve artık bir tehlike, yani kazara, ani ve öngörülemeyen bir olay tanımına girmediğinde,

– taşıma, vinçleme (sahada dahil) veya çekme işlemleri; istisna, kiralık olarak alınan römorklar için geçerli değildir,

– Hasarlı ekipmanın kaldırılması (vinç, çekme vb.), taşınması veya depolanması için yapılan masraflar, bu işlemler kiraya veren tarafından gerçekleştirilse bile,

– Köprü altı yüksekliğine ve/veya otoyol kurallarına uyulmamasının doğrudan bir sonucu olduğunda dolaşımdaki veya taşınan ekipmana verilen hasar.

Uygulanabilir olduğu durumlarda, Madde 12-3’ün hükümleri geçerli olacaktır. Ayrıca, kiraya veren, sorumlu üçüncü şahsa veya sigorta şirketine karşı rücu hakkını saklı tutar.

12-4-3 Fiyatlandırma

Genel durum: oran, hafta sonları ve resmi tatiller de dahil olmak üzere, kullanım günü başına kira bedelinin temel oranının %10’udur.

12-4-4 Kiracı tarafından ödenecek pay

Hırsızlık ve/veya vandalizm hariç hasar: Minimum 400 € olmak üzere hasar miktarının %10’u

Hırsızlık ve/veya vandalizm: En az 700 € olmak üzere hasar tutarının %15’i

12-4-5 Azami teminat limiti: Talep başına 150.000 Euro.

12-5 Kayıtlı araçlar için hasar teminatı

Kayıtlı araçlar için (damperli kamyonlar, kepçeli kamyonlar, kamyonetler, vb.), tüm kiralamalar için garanti zorunludur

12.5.1 Kapsam:

– araçta maddi hasar kilitli aracın çalınması.

12.5.2 İstisnalar:

Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır:

– cam kırılması

– köprü yüksekliklerine ve/veya Otoyol Kurallarına uyulmamasının doğrudan sonucu olarak ekipmanın zarar görmesi

– kiralayanın veya çalışanlarının kişisel eşyalarının çalınması veya kaybolması

12.5.3 Fiyatlandırma:

Teminat, hafta sonları ve resmi tatiller de dahil olmak üzere, kullanım günü başına temel kira bedelinin %10’u oranında tahsil edilir.

12.5.4 Kiracının payı :

Kusurlu veya ortak kusurlu ya da üçüncü şahısların tespit edilemediği trafik kazalarında, asgari 900 € olmak üzere hasar tutarının %15’i oranında katkı payı ödenir.

Ekipman çalışır durumdayken meydana gelen hasarlar için, masrafları kiralayana ait olmak üzere kalan pay:

– onarılabilir ekipman: vergi hariç minimum 300 Euro olmak üzere onarım tutarının %15’i.

– Tamir edilemeyen ekipman: Vergi hariç minimum 350 Euro olmak üzere yeni ekipman için değiştirme değerinin (katalog değeri) %15’i.

12.5.5 Karayolu Kuralları hükümlerine uyulmamasının sonuçları kiralayan tarafından karşılanacaktır. Bir ceza durumunda, kiraya verenin haklarını korumak için ödemek zorunda kalacağı depozito masrafları, idari işlem masrafları için ceza başına 20 € (KDV hariç) sabit bir tutara ek olarak kiracıya tutarları için yeniden fatura edilecektir.

12.5.6 Kiralayanın ortak raporu gerekli süre içinde kiralayana göndermemesi, 250 € tutarında sabit bir cezanın fatura edilmesine yol açacaktır.

12-6 Geçerlilik

Madde 12-4 ve 12-5’te atıfta bulunulan garantilerden yararlanabilmek için, kiracının sözleşmeden doğan yükümlülüklerine ve özellikle Madde 12-1’de atıfta bulunulan raporlama yükümlülüklerine uymuş olması gerekir. Aksi takdirde, kiraya veren, kiralama süresi boyunca söz konusu garantileri reddetme veya feshetme hakkını saklı tutar.

Madde 13 – Düzenleyici kontroller

13-1 Kiralayan, kiraladığı ekipmanı kiralayana veya yasal kontroller amacıyla görevlendirilen herhangi bir kişiye sunmalıdır.

13-2 Düzenleyici bir kontrolün ekipmanın uygunsuzluğunu ortaya çıkarması halinde, bu durum alıkoyma ile aynı sonuçları doğuracaktır (bkz. Madde 9).

13-3 Düzenleyici kontrollerin maliyeti kiraya veren tarafından karşılanacaktır.

13-4 Düzenleyici kontrollerin gerçekleştirilmesi için gereken süre, yarım iş günü sınırı dahilinde kiralama süresinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 14 – Ekipmanın iadesi

14-1 Ekipmanın iade nakliyesi kiralayan veya onun hizmet sağlayıcısı tarafından yapıldığında, kiralayan ve kiracı ekipmanın iade tarihi ve yeri konusunda herhangi bir şekilde anlaşmalıdır. Yasal velayet, teslim alma anında veya ekipman bu süre içinde teslim alınamazsa, kararlaştırılan teslim alma tarihinden itibaren en geç 24 saat sonra kiralayana geçecektir. Cuma günleri veya resmi tatilden bir gün önce yapılan tüm talepler için, materyal en geç bir sonraki iş günü geri alınacaktır.

Kiralayan, ekipmanı erişilebilir bir yerde kiralayanın emrine amade tutmalıdır.

14-2 Kira süresinin sonunda düzenlenen iade veya geri ödeme makbuzu kiraya veren tarafından düzenlenir. Özellikle iade günü ve saatinin yanı sıra, özellikle iade edilen ekipmanın durumu ile ilgili olarak gerekli görülen tüm çekinceler belirtilecektir

14-3 İade edilmeyen ve çalıntı ya da kayıp olarak beyan edilmeyen ekipman ve aksesuarlar, resmi bildirim mektubunda belirtilen iade süresinin sona ermesinin ardından, ikame değeri üzerinden kiracıya fatura edilecektir.

14-4 Kiracıya atfedilebilecek bir hasarın ardından ekipmanın onarım gerektirmesi durumunda, kiralayan, Madde 12-1 uyarınca ortak bir raporun ardından bu onarımlar için kiracıya fatura kesebilir.

Madde 15 – Kira bedeli

15-1 Kira bedeli genellikle her bir kiralama için geri çağrılacak zaman birimi başına sabittir, başlatılan herhangi bir zaman birimi bir gün içinde ödenir.

Ekipman en az bir günlüğüne kiralanır. Haftalık kiralama süresi normalde iş günü (Pazartesi’den Cuma’ya) olarak hesaplanır. Kiralayan, Cumartesi, Pazar veya resmi tatil günlerinde yapılacak kullanımları önceden ve yazılı olarak kiralayana bildirmelidir,

15-2 Özel koşullar, bir rezervasyonun iptal edilmesinin sonuçlarını düzenler. Kiralayan, ekipman rezervasyonunun iptalini, kararlaştırılan kullanılabilirlik tarihinden en geç 24 saat önce kiralayana yazılı olarak bildirmelidir. Böyle bir durum söz konusu değilse, kiracıya günlük kira bedeli artı sahaya gidiş geliş ulaşım masrafları fatura edilecektir.

15-3 Tesisatçılar gibi teknik personelin olası müdahalesi Madde 7’ye tabi olacaktır.

15-4 Başlangıçta kararlaştırılan kira süresinde bir değişiklik olması durumunda, taraflar kira bedelini yeniden müzakere edebilir.

15-5 Günlük ekler, bu belgenin bir kopyası verilecek olan Kiracı tarafından her gün imzalanmalıdır. Bu eklerin amacı faturayı oluşturmak ve herhangi bir çekinceyi belirtmektir.

Madde 16 – Ödeme

16-1 Ödeme koşulları Özel Koşullarda belirtilmiştir.

Tek bir taksitin ödenmemesi, resmi bildirimin sonuçsuz kalmasının ardından Madde 19 uyarınca sözleşmenin feshedilmesiyle sonuçlanacaktır.

16-2 – Gecikme cezaları – Son ödeme tarihinde ödenmeyen her fatura, oranı özel koşullarda belirtilen ve bunun olmaması halinde Fransız Ticaret Kanunu’nun L. 441-6 Maddesi uyarınca gecikme cezalarına tabi olacaktır.

Madde 17 – Kötü hava koşulları

Usulüne uygun olarak kaydedilen kötü hava koşullarının kiralanan ekipmanın kullanılamaz hale gelmesine neden olması durumunda, kira bedeli taraflar arasında müzakere edilecek indirimli bir oran üzerinden faturalandırılacaktır.

Aylık, uzun vadeli veya sabit süreli sözleşme esasına göre kiralanan ekipmanlar hariçtir

Bununla birlikte, kiralayan ekipmanın yasal velayetini elinde tutar

Madde 18 – Teminat ödemeleri

Özel koşullar, kiracının girdiği yükümlülükler için ödemesi gereken teminatın şartlarını belirleyecektir. Kiraya veren aşağıdakileri yapma hakkını saklı tutar

depozitonun kiracı tarafından ödenmemiş borçlara mahsup edilmesi olasılığı.

Madde 19 – Fesih

Taraflardan birinin sözleşmeyi ifa etmemesi durumunda, diğer taraf, talep edebileceği herhangi bir tazminat saklı kalmak kaydıyla kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Fesih, resmi bir bildirimin sonuçsuz kalmasının ardından yürürlüğe girecektir. Malzeme Madde 14 uyarınca iade edilecektir. . Tüm sözleşmelerin bölünmezliği, birinin feshedilmesinin, kiraya verenin takdirine bağlı olarak, otomatik olarak diğerlerinin de feshedilmesini gerektirdiği anlamına gelir.

Madde 20 – Kiraya verenin tahliyesi

20-1 Kiralayan, kiralanan ekipmanı devredemez, rehin veremez veya teminat gösteremez.

20-2 Kiralayan, üçüncü bir tarafın kiralanan ekipman üzerinde hak talebi, itiraz veya el koyma şeklinde hak iddia etmeye kalkışması durumunda kiralayanı derhal bilgilendirecektir.

20-3 Kiralayan, kiralanan ekipmana yapıştırılan mülkiyet plakalarını veya kiralayan tarafından yapılan yazıları çıkaramaz veya değiştiremez. Kiralayan, kiralayanın izni olmadan kiralanan ekipmana herhangi bir yazı veya işaret ekleyemez.

Madde 21 – Faaliyet zararları

Prensip olarak, doğrudan ve/veya dolaylı iş kayıpları teminat altına alınamaz. Benzer şekilde, kiraya veren, ekipmanın kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir manevi zarardan sorumlu olmayacaktır.

Madde 22 – Anlaşmazlıkların çözümü

Taraflar arasında dostane bir anlaşma olmaması halinde, herhangi bir anlaşmazlık, özel koşullarda önceden belirlenmiş olabilecek yetkili mahkemeye sunulacaktır.

İŞ EKİPMANLARININ OPERATÖRSÜZ KİRALANMASINA İLİŞKİN GENEL KOŞULLAR

Madde 1 – Genel

1-1 Şirket ekipmanlarının operatörsüz kiralanmasına ilişkin meslekler arası genel koşullar, kullanıcıları (FFB, FNTP) ve kiralama uzmanlarını (DLR) bir araya getiren özel bir komisyon tarafından hazırlanmıştır.

1-2 Bu genel koşulların bağlayıcı olabilmesi için kira sözleşmesinde açıkça belirtilmesi gerekir.

Sözleşme tarafları, kira sözleşmesinin özel koşullarında belirli konuları düzenleyecektir.

1-3 Kira sözleşmesinin özel koşulları en azından şunları belirtmelidir:

– Kiralanan ekipmanın tanımı ve kimliği,

– kullanım yeri ve kiralama süresinin başlangıç tarihi,

– taşıma koşulları,

– tarife koşulları.

Ayrıca şunları da gösterebilirler :

– kiralamanın öngörülebilir süresi,

– kullanılabilirlik koşulları.

1-4 Kiraya veren, kiracıya yürürlükteki düzenlemelere uygun ekipman sağlar, kiralanan ekipman bir coğrafi konum belirleme sistemi ile donatılabilir.

1-5 Kiralayan, kiralayana bir kimlik belgesi sunarak kimliğini kanıtlamalı, kiralayan 3 aydan daha eski bir K BIS ekstresi ve bir banka hesap numarası sağlamalıdır. Faturalar her zaman şirket adına düzenlenir. Müşterinin talebi üzerine, sipariş formu kiralayana iki nüsha olarak verildiği takdirde faturaya eklenebilir

1-6 Bir satın alma emri, sahibi veya imza sahibi kim olursa olsun kiralayan için bağlayıcıdır.

1-7 Usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve kiralayan tarafından imzalanmış bir kira sözleşmesi olmaksızın ekipman bulunduran herhangi bir kişi, ekipmanın zimmete geçirilmesi veya çalınması nedeniyle kovuşturulabilir

Madde 2 – İstihdam yeri

2-1 Ekipman yalnızca belirtilen sahada veya sınırlı bir coğrafi alanda kullanılır.

Kiralayanın açık ve önceden onayı olmaksızın inşaat sahası veya belirtilen alan dışında herhangi bir kullanım, kira sözleşmesinin feshini haklı gösterebilir.

2-2 Kiralama süresi boyunca kiraya verene veya temsilcilerine sahaya erişim izni verilecektir. Öncelikle kendilerini gerekli kişisel koruyucu ekipmanla birlikte saha yöneticisine sunmalı ve saha yönetmeliklerine ve güvenlik talimatlarına uymalıdırlar.

Ekipmanın bakım ve idamesinden sorumlu olan bu çalışanlar, yine de kiraya verenin bağımlılığı ve sorumluluğu altında kalmaktadır.

2-3 Kiralayan, kiralanan ekipmanın sahada dolaşmasına ve/veya kamuya açık karayoluna park etmesine izin vermek için yetkili makamlardan izin almak üzere gerekli tüm adımları atacaktır.

2-4 Kiralayan, kiralayanın veya temsilcilerinin yararına sahaya girmek için gerekli izinleri alacaktır.

Madde 3 – Hizmetlerin sağlanması

Ekipman kullanıma sunulmadan önce sözleşme imzalanmalıdır. Bu mümkün değilse, kiralayan, kiralayan tarafından gönderilen ve kendisi tarafından imzalanmış sözleşmeyi iade etmeyi taahhüt eder.

Ekipmanı acenteden teslim alan veya kiralayan adına sahada teslim alan kişinin yetkili olduğu varsayılır.

3-1 Ekipman, aksesuarları ve normal kullanıma izin veren her şey Kiralayıcıya iyi çalışır durumda sunulur.

Kiralayan, yönetmeliklerin gerektirdiği belgeleri ve gerekli tüm teknik talimatları sağlamadığı takdirde ekipmanı reddetme hakkına sahiptir.

Ekipmanın zilyetliğinin devralınması, Madde 10-1 uyarınca ekipmanın yasal velayetini kiralayana devreder.

3-2 Ekipmanın tedarik sırasındaki durumu

Taraflardan birinin talebi üzerine çelişkili bir rapor, malzemenin normal amacını yerine getiremediğini ortaya koyarsa, söz konusu malzemenin siparişe uygun olmadığı kabul edilecektir.

Kiralayanın teslimat sırasında hazır bulunmaması halinde, kiralayan, teslimatı takip eden yarım gün içinde yazılı çekincelerini, görünürdeki kusurları ve/veya siparişe uygunsuzlukları kiralayana bildirmelidir. Bu tür çekincelerin bulunmaması halinde, ekipmanın uygun ve mükemmel çalışır durumda olduğu kabul edilir.

3-3 Kullanılabilirlik tarihi

Kira sözleşmesi, tarafların tercihine bağlı olarak, bir teslim veya tahsil tarihi öngörebilir. Teslimatı veya tahsilatı yapmaktan sorumlu olan taraf, diğer tarafa varışına ilişkin makul bir bildirimde bulunmalıdır.

Madde 4 – Kira sözleşmesinin süresi

4-1 Kiralama süresi, kiralanan ekipmanın, aksesuarlarının ve operatörün Madde 3’te tanımlanan koşullar altında kiralayanın kullanımına sunulduğu gün başlar. Kiralanan ekipmanın ve ekipmana ait malzemelerin teslim edildiği gün sona erer. aksesuarlar Madde 14’te tanımlanan koşullar altında kiralayana iade edilecektir. Bu tarihler kira sözleşmesinde belirtilmiştir.

4-2 Kiralamanın başlangıç tarihinden itibaren öngörülebilir süresi herhangi bir zaman birimiyle ifade edilebilir. Bu süredeki herhangi bir değişiklik taraflar arasında yeniden kararlaştırılmalıdır.

4-3 Kira süresinin kesin olarak belirlenmesinin mümkün olmaması halinde, kira sözleşmesi kesin bir süre olmaksızın da akdedilebilir. Bu durumda, ekipmanın iade edilmesi veya geri alınması için bildirim süreleri Madde 14’te belirtilmiştir.

4-4 Kiralama süresini kesintiye uğratabilecek ekipmanla ilgili olaylar Madde 9’da ele alınmaktadır.

Madde 5 – Kullanım koşulları

5-1 Kullanım şekli

5-1-1 Kiralayan, kiralanan ekipmanın özel kullanım koşullarını kiralayana bildirmelidir, böylece hem geçerli yönetmelikler hem de üretici ve/veya kiralayan tarafından belirlenen kullanım ve güvenlik kuralları belirtilmiş olur.

5-1-2 Ekipman, gerekli yetkilere sahip usulüne uygun kalifiye personele emanet edilmelidir. Ekipman iyi çalışır durumda tutulmalı ve 5-1-1’de belirtilen kullanım ve güvenlik kurallarına uygun olarak kullanılmalıdır.

5-1-3 Kiralayan, kiralayanın onayı olmadan ekipmanı alt kiraya veremez ve/veya ödünç veremez. Ancak kurtarma ile ilgili müdahaleler çerçevesinde kiraya veren, kiralanan ekipmanın başka şirketler tarafından kullanılmasına karşı çıkamaz. Ancak, kiracı yine de sözleşmenin yükümlülüklerine bağlıdır. Buna ek olarak, sağlık ve güvenlik koordinasyonuna (SPS) tabi şantiyeler bağlamında, genel koordinasyon planı (PGCSPS) ekipmanların aşağıdakiler tarafından kullanılmasını sağlayabilir diğer şirketler. Kiraya veren buna itiraz edemez, ancak kiracı yine de sözleşmenin yükümlülükleriyle bağlıdır.

5-1-4 Kiracının önceden beyanına veya kiralanan ekipmanın normal kullanımına uymayan herhangi bir kullanım, kiralayana 19. Madde hükümleri uyarınca kira sözleşmesini feshetme ve ekipmanın iadesini talep etme hakkı verecektir.

5-2 Kullanım süresi

Kiralanan ekipman, özel koşullara uygun olarak, günlük 8 saatlik teorik bir süre için isteğe bağlı olarak kullanılabilir.

Herhangi bir ek kullanım, kiralayanın kiraya vereni bilgilendirmesini gerektirir ve özel koşullarda tanımlanacak ek bir ücretle sonuçlanabilir. 8 saatlik kullanımın ötesinde ve aksi kararlaştırılmadıkça, herhangi bir ek saat günlük ücretin %10’u oranında ücretlendirilecektir.

Madde 6 – Taşımacılık

6-1 Kiralanan ekipmanın taşınması, hem gidiş hem de dönüş yolculuğunda, bunu yapan veya yaptıran tarafın sorumluluğu altında gerçekleştirilecektir.

6-2 Taşımanın yapılmasına neden olan taraf, taşıyıcıya karşı her türlü rücu hakkını kullanacaktır. Bu nedenle, hem ekipmanın neden olduğu hasar hem de ekipmanın neden olduğu hasar olmak üzere tüm risklerin taşıyıcı tarafından yeterli sigorta kapsamında olup olmadığını kontrol etmek ve bu yapılmadığı takdirde kiralanan ekipmanı sigortalamak için gerekli tüm önlemleri almak bu tarafın sorumluluğundadır.

6-3 Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, kiralanan ekipmanın hem gidiş hem de dönüş yolculuklarında nakliye masrafları kiralayan tarafından karşılanacaktır. Nakliyenin üçüncü bir şahıs tarafından gerçekleştirilmesi halinde, nakliye için gerçekten ödeme yaptığını kanıtlamak nakliyeyi yaptıran kişinin sorumluluğundadır. Eğer durum böyle değilse, kiraya veren ve kiracı arasındaki hesaplar buna göre yeniden düzenlenecektir

6-4 Yükleme ve/veya boşaltma ve/veya emniyete alma sorumluluğu yükleme ve/veya boşaltma ve/veya emniyete alma işlemini gerçekleştiren kişi veya kişilere aittir. Kiralanan ekipmanı yüklemekten ve/veya boşaltmaktan sorumlu kişi, gerekirse, işvereninden bu ekipman için bir ehliyete sahip olmalıdır.

6-5 Her durumda, ekipmanın varışında bir kayıp kaydedildiğinde, alıcı derhal taşıyıcıya yasal rezervasyonları yapmalı ve diğer tarafı bilgilendirmelidir, böylece koruyucu önlemler gecikmeden alınabilir ve sigorta şirketlerine kayıp beyanları belirlenen zaman sınırları içinde yapılabilir.

6-6 Ekipmanın teslim ve teslim alma yeri, kiraya verenin sorumlu olduğu durumlarda sözleşmede belirtilen yerdir.

Madde 7 – Kurulum, montaj, demontaj.

7-1 Kurulum, montaj ve demontaj (bu işlemler gerekli olduğunda) bunları yapan veya yaptıran kişinin sorumluluğu altında yapılmalıdır.

7-2 Uygulama koşulları (son tarih, fiyat, vb.) özel koşullarda belirtilmiştir.

7-3 Kurulum, montaj ve demontaj, Madde 4’te tanımlandığı gibi kalan kiralama süresini değiştirmez.

Madde 8 – Ekipmanın bakımı

8-1 Kiralayan, tüm rutin bakım işlemlerini, her kullanımdan sonra temizlik, kontrol ve doldurma (yağlama, yakıt, yağlar, antifriz, lastiklerin basıncı ve durumu, akülerin seviyesi, filtreleme sistemlerinin kontrolü, vb) işlemlerini kiralayan tarafından önerilen malzemeleri kullanarak düzenli olarak gerçekleştirecektir.

8-2 Kiraya veren, aşınan parçaları çevre yönetmeliklerine uygun olarak değiştirmekle yükümlüdür.

8-3 Kiralayan, kiraya verene bu işlemleri gerçekleştirmesi için erişilebilir bir yerde yeterli zaman tanıyacaktır. Müdahalelerin tarihleri ve süreleri üzerinde anlaşmaya varılır. Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, masrafları kiralayana ait olmak üzere ekipmanın bakımı için gereken süre, Madde 4’te tanımlandığı gibi kira süresinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 9 – Arızalar. Onarımlar

9-1 Kiralayan, kiralama süresi içinde ekipmanı hareketsiz bırakan bir arıza durumunda, kiralayanı uygun gördüğü herhangi bir yolla derhal bilgilendirecektir.

9-2 Kiraya veren bilgilendirilir bilgilendirilmez, ekipman hareketsiz kaldığı sürece sözleşme ödeme açısından askıya alınır, ancak Madde 10-1’de belirtilenler hariç olmak üzere diğer tüm yükümlülükler açısından yürürlükte kalır.

9-3 Ancak, üç saat veya daha az süren arızalar, Madde 4’te tanımlandığı şekilde kalacak olan sözleşme koşullarını değiştirmeyecektir.

9-4 Kiralayan, özel koşullarda özellikle belirtilmediği sürece, ekipmanın kiralayana bilgi verildikten sonraki bir iş günü içinde değiştirilmemesi halinde sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Fesih, ekipmanın iadesine tabidir.

9-5 Kiralayanın önceden yazılı izni olmadan kiracı tarafından hiçbir onarım yapılamaz.

9-6 Ekipmanın anormal aşınma ve yıpranmasından veya yanlış kullanım, kaza veya ihmal nedeniyle parçaların kırılmasından kaynaklanan onarım masrafları ve ilgili masraflar (nakliye masrafları, ekipmanın hareketsiz hale getirilmesi, vb.) kiralayan tarafından karşılanacaktır.

Madde 10 – Tarafların yükümlülükleri ve sorumlulukları

10-1 Kiralayan, tedarik süresi boyunca kiralanan ekipmanın yasal muhafazasına sahiptir; nakliye ile ilgili hükümlere tabi olarak bundan sorumludur. Kiralayan, kullanım saatleri içinde ve dışında ekipmanın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atacaktır.

Kiralayan, ekipmanın muhafazasından kurtulur:

– onarımın kiraya verenin inisiyatifiyle gerçekleştirildiği durumlarda onarım süresi boyunca

– hırsızlık durumunda, yetkili makamlara şikayette bulunulduğu gün. Kiralayan, şikayeti kiralayana iletmekle yükümlüdür.

– Kayıp durumunda, kiralayan tarafından kiraya verene yapılan beyanın yapıldığı gün.

Kiralayan, kiralanan ekipmanın kullanımından ve ekipmanla ilgili tüm hususların dikkate alınmasından sorumludur:

– toprağın ve alt toprağın doğası,

– kamu alanını yöneten kurallar,

– çevrenin.

Kiralayan, ekipmanın kurulduğu ve taşındığı alanda güvenliği sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Özellikle boruları, mahzenleri, galerileri, elektrik tesisatlarını ve hatlarını vb. ve genel olarak ekipmanı kullanırken risk oluşturabilecek tüm unsurları kaldırmış veya işaretlemiş olmalıdır

Ancak, kiraya veren veya vekili, bunlardan birinin kusurlu olması durumunda sorumlu tutulabilir.

10-2 Kiracı şunları yapamaz :

– Kiralanan ekipmanı normalde amaçlandığı amaç dışında kullanmak, – ekipmanı kiralamanın yapıldığı koşullardan farklı koşullarda kullanmak, – Her iki yönetmelikte de belirtilen güvenlik düzenlemelerini ihlal etmek üretici ve/veya kiralayan tarafından. – ekipmanı, kiralayanın önceden onayı ve kiralamanın özel koşullarını belirten bir değişikliğin imzalanması dışında, tematik iletişim yükümlülüklerine tabi sahalarda kullanmak.

10-3 Kiralayan, kiralanan ekipmandaki gizli kusurların veya ekipmanı amaçlanan kullanım için uygunsuz hale getiren gizli aşınma ve yıpranmanın zararlı sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Kiralayan tarafından ekipmanda gizli bir kusur bulunması durumunda, kiralayan, kiraya vereni derhal yazılı olarak bilgilendirmeyi ve bu eylem ek bir risk yaratmıyorsa ekipmanı durdurmayı taahhüt eder.

10-4 Kiralayan, kiraya verenin haklarını korumak veya üçüncü şahıslara karşı olası başvuru yollarını kullanmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atacaktır.

Madde 11 – Üçüncü şahıslara verilen zararlar (“hukuki sorumluluk” sigortası)

11-1 Motorlu Kara Araçları (MLV) :

Kiraya verenin yükümlülükleri :

Kiralanan ekipman 24 Nisan 1972 tarihli ve 72/166/EEC sayılı Avrupa Direktifi ve Karayolları Kanunu’nun L. 110-1 Maddesi anlamında bir VTAM ise, kiralayanın Sigorta Kanunu’nun L. 211-1 ve devamı Maddeleri uyarınca bir kasko sigortası sözleşmesi yapmış olması gerekir. Bu sözleşme, kiralanan ekipmanın bir trafik kazasına karışması durumunda üçüncü şahıslara verdiği zararı kapsar. Kiraya veren, ilk talebinde kiracıya mevcut sigorta sertifikasının bir fotokopisini vermelidir.

Araçta taşınsın veya taşınmasın, kiracıya ve çalışanlarına ait mallara veya onlara emanet edilen mallara verilen zararlar, kiralayan tarafından alınan karayolu sorumluluk teminatının dışında tutulur. Bu tür hasarlar kiralayanın sorumluluğundadır ve kiralayanın sigortası tarafından karşılanmalıdır.

Münhasır veya ortak kusurlu bir trafik kazası durumunda, kiralayanın üçüncü şahıslara verilen zarardaki payı, minimum 900 € hariç olmak üzere, hasar tutarının %15’idir.

Kiracının yükümlülükleri :

Kiralayan, aracın neden olduğu veya aracın karıştığı herhangi bir kazayı, kiralayanın beş gün içinde sigortacısından talepte bulunabilmesi için, 48 saat içinde, iadeli taahhütlü mektupla kiralayana bildirmeyi taahhüt eder. Kiralayan, geç bildirimin veya bildirimde bulunmamanın sonuçlarından sorumlu olmaya devam eder. Kiraya veren tarafından yaptırılan motorlu taşıt sorumluluk sigortası, kiracıyı aşağıdakileri sağlamak için “Şirket Sorumluluk” sigortası yaptırmaktan muaf tutmaz özellikle bir trafik kazasına karışmadıkları halde kiralanan VTAM’ların üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılamak.

11-2 Diğer malzemeler :

Kiralayan ve kiraya veren, her biri kendi sorumluluğunda olmak üzere, kiralanan ekipmanın üçüncü şahıslara verdiği zararlar için bir “Kurumsal Sivil Sorumluluk” sigortası kapsamına girmelidir.

Kiralayan, talepte bulunurken aşağıdaki Madde 12-1 hükümlerine uyacaktır

Madde 12 – Kiralanan ekipmanın hasar görmesi (Sigorta “makine arızası, yangın, hırsızlık…”)

12-1 Hasar durumunda kiraya veren, kiracıyı 5 iş günü içinde yapılması gereken dostane ve çelişkili bir rapor hazırlamaya davet eder.

Bir kaza veya başka bir hasar durumunda, kiralayan şunları taahhüt eder:

1) Kiraya verenin veya sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için tüm uygun önlemleri alın,

2) Kiralayanı (sözleşmeyi düzenleyen acente) 48 saat içinde herhangi bir yazılı araçla kazanın koşullarını, tarihini, saatini ve yerini, ekipmanın ve ilgili üçüncü tarafların kimliğini belirterek bilgilendirmek

3) kişisel yaralanma, hırsızlık veya vandalizmden kaynaklanan bir hasar içeren bir kaza durumunda, 48 saat içinde polis yetkililerine bir açıklama yapmak

4) Tespit edilen tüm belgelerin (polis raporu, jandarma raporu, icra memuru raporu, vb.) asıllarını iki gün içinde kiralayana göndermek.

Aksi takdirde, Kiralayan aşağıdaki Madde 12-4 uyarınca taahhüt etmiş olduğu garantileri kaybetmekle yükümlü olacaktır.

Kira sözleşmesi, kiracıdan hasar raporunun alındığı gün sona erer.

12-2 Kiralayan, kiralanan ekipmana gelebilecek hasarlara karşı sorumluluğunu üç farklı şekilde karşılayabilir:

12-2.1 Kiralanan ekipmanı kapsayan bir sigorta yaptırarak.

Bu sigorta söz konusu ekipmana özel olabileceği gibi yıllık da olabilir ve kiralayanın kiraladığı tüm ekipmanı kapsayabilir. En geç kiralanan ekipmanın kullanıma sunulduğu gün çıkarılmalı ve bu kiralama sözleşmesi süresince muhafaza edilmelidir.

Kiralayan, kiraya vereni bu tür bir sigorta teminatının varlığı konusunda bilgilendirmelidir. Kiralayan, yılın başında veya en geç ekipman kullanıma sunulduğunda, özellikle sigorta şirketi tarafından kiralayanın eline geçecek tazminatı ödeme taahhüdünü, yaptığı sözleşmenin referanslarını, teminatların ve aşımların miktarını içeren, yapılan sözleşmeye karşılık gelen sigorta sertifikasını gönderecektir. Kiralayan tarafından yaptırılan sigorta sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir tazminat limiti, istisnası ve aşımı, sözleşmenin taahhütleriyle ilgili olarak kiralayan için bağlayıcı olmayacaktır.

Ekipmanın hasar görmesi durumunda, kiralayan ve sigortacıları, kiraya veren ve sigortacılarına karşı her türlü rücu hakkından feragat eder.

Sigorta teminatının yetersiz olması durumunda, kiraya veren ek teminat talep etme hakkını saklı tutar

12-2.2 “Makine Arızası” teminatı için, kiraya veren ve sigortacısının ek bir ücret karşılığında rücu hakkından feragat etmesini kabul ederek (“Makine Arızası-Hırsızlık” teminatı).

Bu kiracının makine arızası ve hırsızlık teminatının koşulları aşağıdaki Madde 12-4’te belirtilmiştir.

12-2.3 Kiraya verenin kabulüne tabi olarak kendi sigortacısı olarak kalarak.

Kiraya veren tarafından kabul edilmemesi halinde, kiracı :

– veya Madde 12-2.1’de belirtilen koşullar altında kiralanan ekipmanı kapsayan sigorta yaptırmak,

– veya kiraya verenin Madde 12-2.2’de belirtilen hüküm ve koşullarını kabul eder.

12-3 Kiralayanın ekipmanı bir sigorta şirketine veya kendi fonlarından sigorta ettirmesi durumunda, kayıp değerlendirilecektir:

– Onarılabilir ekipman için: onarım miktarına göre.

– Tamir edilemeyen veya çalınan ekipman için: ikame değerinden, bir uzman tarafından veya bu mümkün değilse özel koşullarda belirlenen bir aşınma ve yıpranma katsayısı düşülerek.

Ekipmanın kiracı tarafından kiralayanın yararına tazmin edilmesi, gecikme olmaksızın, kayıp tarihindeki yeni ekipman için ikame değeri (katalog değeri) esas alınarak ve yıllık %10 aşınma ve yıpranma yüzdesi düşüldükten sonra, tavan %50 olmak üzere yapılacaktır. Bir yıldan daha eski ekipmanlar için eskime kesintisi her ay için %0,83’tür. Her durumda, kiralayan, vergiler hariç en az 400 Euro tutarında götürü tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. Kiralayan tarafından ödenen tazminat, hasarlı ekipmanın satılması sonucunu doğurmaz ve bu ekipman kiralayanın münhasır mülkiyeti olarak kalır. Onarımın yapılıp yapılmayacağına yalnızca kiraya veren karar verir.

Kiralayan, etkinlikten sonra sigorta şirketine karşı rücu hakkını kullanacaktır.

12-4 Makinelerin kırılması – hırsızlık teminatı (tüm ekipmanlar, kayıtlı araçlar hariç)

Madde 12-2-2 uyarınca, kiraya veren, kiracıya aşağıdaki koşullarda bir rücu feragatnamesi sunacaktır:

12-4-1 Garantinin kapsamı

Normal kullanım sırasında ekipmanda meydana gelen hasarlar teminat kapsamındadır. Kiralayan, geç bildirimin veya bildirimde bulunmamanın sonuçlarından sorumlu olmaya devam eder. Normal kullanım sırasında ekipmana verilen hasar teminat kapsamındadır.

Kiralayan temel koruma önlemlerini aldığında (örneğin zincirler, kilitler, sökülmüş çeki demiri, vb.)

Ekipmanın kullanım saatleri dışında, garanti şu durumlarda elde edilir: ekipman kilitlenir ve kapalı bir alana park edilir ve anahtarlar ve belgeler ekipmanla birlikte bırakılmaz.

Coğrafi kapsam: Metropolitan Fransa.

12-4-2 Madde 12-4-1’deki garantiden istisnalar Madde 12-4-1’de atıfta bulunulan garanti aşağıdakiler için geçerli olmayacaktır

– Ağır ihmal veya kasıttan, üreticinin tavsiyelerine veya yürürlükteki yönetmeliklere uyulmamasından kaynaklanan hasarlar,

– kalifiye olmayan veya yetkisiz personelin neden olduğu hasarlar,

– patlamış lastikler, hortumlarda hasar, çıkarılabilir parçalar, aküler, camlar, ışıklar, belge kutusu, vb.

– tüm aşındırıcı ürünler, oksitleyici ürünler, boyalar, çimentolar ve benzeri ürünlerin yanı sıra uygun olmayan yakıt kullanımından kaynaklanan hasarlar,

– Ekipman gözetimsiz ve korumasız bırakıldığında hırsızlık, ekipman kaybı,

– grafiti gibi vandalizm eylemlerinden kaynaklanan hasar …. Bu bozukluklar tekrarlandığında ve artık bir tehlike, yani kazara, ani ve öngörülemeyen bir olay tanımına girmediğinde,

– taşıma, vinçleme (sahada dahil) veya çekme işlemleri; istisna, kiralık olarak alınan römorklar için geçerli değildir,

– Hasarlı ekipmanın kaldırılması (vinç, çekme vb.), taşınması veya depolanması için yapılan masraflar, bu işlemler kiraya veren tarafından gerçekleştirilse bile,

– Köprü altı yüksekliğine ve/veya otoyol kurallarına uyulmamasının doğrudan bir sonucu olduğunda dolaşımdaki veya taşınan ekipmana verilen hasar.

Uygulanabilir olduğu durumlarda, Madde 12-3’ün hükümleri geçerli olacaktır. Ayrıca, kiraya veren, sorumlu üçüncü tarafa veya sigorta şirketine karşı rücu hakkını saklı tutar.

12-4-3 Fiyatlandırma

Genel durum: oran, hafta sonları ve resmi tatiller de dahil olmak üzere, kullanım günü başına kira bedelinin temel oranının %10’udur.

12-4-4 Kiracı tarafından ödenecek pay

Hırsızlık ve/veya vandalizm hariç hasar: Minimum 400 € olmak üzere hasar miktarının %10’u

Hırsızlık ve/veya vandalizm: En az 700 € olmak üzere hasar tutarının %15’i

12-4-5 Azami teminat limiti: Talep başına 150.000 Euro.

12-5 Kayıtlı araçlar için hasar teminatı

Kayıtlı araçlar için (damperli kamyonlar, kepçeli kamyonlar, kamyonetler, vb.), tüm kiralamalar için garanti zorunludur

12.5.1 Kapsam:

– araçta maddi hasar kilitli aracın çalınması.

12.5.2 İstisnalar:

Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır:

– cam kırılması

– köprü yüksekliklerine ve/veya Otoyol Kurallarına uyulmamasının doğrudan sonucu olarak ekipmanın zarar görmesi

– kiralayanın veya çalışanlarının kişisel eşyalarının çalınması veya kaybolması

12.5.3 Fiyatlandırma:

Teminat, hafta sonları ve resmi tatiller de dahil olmak üzere, kullanım günü başına temel kira bedelinin %10’u oranında tahsil edilir.

12.5.4 Kiracının payı :

Kusurlu veya ortak kusurlu ya da üçüncü şahısların tespit edilemediği trafik kazalarında, asgari 900 € olmak üzere hasar tutarının %15’i oranında katkı payı ödenir.

Ekipman çalışır durumdayken meydana gelen hasarlar için, masrafları kiralayana ait olmak üzere kalan pay:

– onarılabilir ekipman: vergi hariç minimum 300 Euro olmak üzere onarım tutarının %15’i.

– Tamir edilemeyen ekipman: Yeni ekipman için değiştirme değerinin %15’i (katalog değeri) ve vergi hariç minimum 350 Euro.

12.5.5 Karayolu Kuralları hükümlerine uyulmamasının sonuçları kiralayan tarafından karşılanacaktır. Bir ceza durumunda, kiraya verenin haklarını korumak için ödemek zorunda kalacağı depozito masrafları, idari işlem masrafları için ceza başına 20 € (KDV hariç) sabit bir tutara ek olarak kiracıya tutarları için yeniden fatura edilecektir.

12.5.6 Kiralayanın ortak raporu gerekli süre içinde kiralayana göndermemesi, 250 € tutarında sabit bir cezanın fatura edilmesine yol açacaktır.

12-6 Geçerlilik

Madde 12-4 ve 12-5’te atıfta bulunulan garantilerden yararlanabilmek için, kiracının sözleşmeden doğan yükümlülüklerine ve özellikle Madde 12-1’de atıfta bulunulan raporlama yükümlülüklerine uymuş olması gerekir. Aksi takdirde, kiraya veren, kiralama süresi boyunca söz konusu garantileri reddetme veya feshetme hakkını saklı tutar.

Madde 13 – Düzenleyici kontroller

13-1 Kiralayan, kiraladığı ekipmanı kiralayana veya yasal kontroller amacıyla görevlendirilen herhangi bir kişiye sunmalıdır.

13-2 Düzenleyici bir kontrolün ekipmanın uygunsuzluğunu ortaya çıkarması halinde, bu durum alıkoyma ile aynı sonuçları doğuracaktır (bkz. Madde 9).

13-3 Düzenleyici kontrollerin maliyeti kiraya veren tarafından karşılanacaktır.

13-4 Düzenleyici kontrollerin gerçekleştirilmesi için gereken süre, yarım iş günü sınırı dahilinde kiralama süresinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 14 – Ekipmanın iadesi

14-1 Sebebi ne olursa olsun, kira sözleşmesinin sonunda;

karşılıklı anlaşma ile uzatılabilir, kiracı aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür normal aşınma ve yıpranmayı göz önünde bulundurarak ekipmanı iyi durumda iade etmek iş süresince temizlenmeli ve gerekirse yakıt ikmali yapılmalıdır Bitti. Böyle bir durum söz konusu değilse, kiracıdan yakıt temini için ücret alınacaktır.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, ekipman kiralayanın deposuna kiralayanın çalışma saatleri içinde iade edilecektir.

14-2 Ekipmanın iade nakliyesi kiralayan veya onun hizmet sağlayıcısı tarafından yapıldığında, kiralayan ve kiracı ekipmanın iade tarihi ve yeri konusunda herhangi bir şekilde anlaşmalıdır. Ekipman bu süre içinde teslim alınamazsa, yasal velayet teslim alma anında, kararlaştırılan teslim alma tarihinden itibaren en geç 24 saat sonra kiralayana geçecektir.

Cuma günleri veya resmi tatilden bir gün önce yapılan tüm talepler için, materyal en geç bir sonraki iş günü geri alınacaktır.

Kiralayan, ekipmanı erişilebilir bir yerde kiralayanın emrine amade tutmalıdır.

14-3 Kira süresinin sonunda düzenlenen iade veya geri ödeme makbuzu kiraya veren tarafından düzenlenir. Özellikle iade günü ve saatinin yanı sıra, özellikle iade edilen ekipmanın durumu ile ilgili olarak gerekli görülen tüm çekinceler belirtilecektir

14-4 İade edilmeyen ve çalıntı ya da kayıp olarak beyan edilmeyen ekipman ve aksesuarlar, resmi bildirim mektubunda belirtilen iade süresinin sona ermesinin ardından, ikame değeri üzerinden kiracıya fatura edilecektir.

14-5 Kiracıya atfedilebilecek bir hasarın ardından ekipmanın onarım gerektirmesi durumunda, kiralayan, Madde 12 uyarınca ortak bir raporun ardından bu onarımlar için kiracıya fatura kesebilir.

14-6 Sistematik bir yükümlülüğe tabi inşaat sahaları söz konusu olduğunda dekontaminasyon, ekipmanın iadesi aşağıdaki koşullara tabidir dekontaminasyon sertifikasının kiralayan tarafından sağlanması. Başarısız olursa Kiralama devam ediyor.

Madde 15 – Kira bedeli

15-1 Kira bedeli genellikle her bir kiralama için geri çağrılacak zaman birimi başına sabittir, başlatılan herhangi bir zaman birimi bir gün içinde ödenir.

Ekipman en az bir günlüğüne kiralanır. Haftalık kiralama süresi normalde iş günü (Pazartesi’den Cuma’ya) olarak hesaplanır. Kiralayan, Cumartesi, Pazar veya resmi tatil günlerinde yapılacak kullanımları önceden ve yazılı olarak kiralayana bildirmelidir.

15-2 Özel koşullar, bir rezervasyonun iptal edilmesinin sonuçlarını düzenler. Kiralayan, ekipman rezervasyonunun iptalini, kararlaştırılan kullanılabilirlik tarihinden en geç 24 saat önce kiralayana yazılı olarak bildirmelidir. Böyle bir durum söz konusu değilse, kiracıya günlük kira bedeli artı sahaya gidiş geliş ulaşım masrafları fatura edilecektir.

15-3 Tesisatçılar gibi teknik personelin olası müdahalesi Madde 7’ye tabi olacaktır.

15-4 Başlangıçta kararlaştırılan kira süresinde bir değişiklik olması durumunda, taraflar kira bedelini yeniden müzakere edebilir.

Madde 16 – Ödeme

16-1 Ödeme koşulları Özel Koşullarda belirtilmiştir.

Tek bir taksitin ödenmemesi, resmi bildirimin sonuçsuz kalmasının ardından Madde 19 uyarınca sözleşmenin feshedilmesiyle sonuçlanacaktır.

16-2 – Geç cezalar

Son ödeme tarihinde ödenmeyen faturalar gecikme cezasına tabi olacaktır.

Madde 17 – Kötü hava koşulları

Usulüne uygun olarak kaydedilen kötü hava koşullarının kiralanan ekipmanın kullanılamaz hale gelmesine neden olması durumunda, kira bedeli taraflar arasında müzakere edilecek indirimli bir oran üzerinden faturalandırılacaktır.

Aylık, uzun vadeli veya sabit süreli sözleşme esasına göre kiralanan ekipmanlar hariçtir

Bununla birlikte, kiralayan ekipmanın yasal velayetini elinde tutar

Madde 18 – Teminat ödemeleri

Özel koşullar, kiracının girdiği yükümlülükler için ödemesi gereken teminatın şartlarını belirleyecektir.

Kiraya veren, depozitoyu kiracının halen borçlu olduğu meblağlardan mahsup etme hakkını saklı tutar.

Madde 19 – Fesih

Taraflardan birinin sözleşmeyi ifa etmemesi durumunda, diğer taraf, talep edebileceği herhangi bir tazminat saklı kalmak kaydıyla kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Fesih, resmi bir bildirimin sonuçsuz kalmasının ardından yürürlüğe girecektir. Malzeme Madde 14 uyarınca iade edilecektir. Tüm sözleşmelerin bölünmezliği, bunlardan birinin feshinin, kiraya verenin takdirine bağlı olarak, otomatik olarak diğerlerinin de feshini gerektirdiği anlamına gelir.

Madde 20 – Kiraya verenin tahliyesi

20-1 Kiralayan, kiralanan ekipmanı devredemez, rehin veremez veya teminat gösteremez.

20-2 Kiralayan, üçüncü bir tarafın kiralanan ekipman üzerinde bir hak talebi, itiraz veya el koyma şeklinde hak iddia etmeye kalkışması durumunda kiralayanı derhal bilgilendirecektir.

20-3 Kiralayan, kiralanan ekipmana yapıştırılan mülkiyet plakalarını veya kiralayan tarafından yapılan yazıları çıkaramaz veya değiştiremez. Bu

Kiralayan, kiralayanın izni olmadan kiralanan ekipmana herhangi bir yazı veya işaret ekleyemez.

Madde 21 – Faaliyet zararları

Prensip olarak, doğrudan ve/veya dolaylı iş kayıpları teminat altına alınamaz. Benzer şekilde, kiraya veren, ekipmanın kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir manevi zarardan sorumlu olmayacaktır.

Madde 22 – Anlaşmazlıkların çözümü

Taraflar arasında dostane bir anlaşma olmaması halinde, herhangi bir anlaşmazlık, özel koşullarda önceden belirlenmiş olabilecek yetkili mahkemeye sunulacaktır.